Sunday School

Sunday School nplooj ntawv qhia txog lawv kev ua dejnum:

Small Group Leaders:
1.  Youth/Single Adult - Vang Chang and Thaying Lee
2.  WMU (Niamtsev) - N. Nyiaj Neeb Lis and N. Es Tsab
3.  Brotherhood (Txivtsev) - Nyiaj Looj Muas and Nruas Ham